вторник, 12 ноември 2013 г.

Технологична модернизация по ОП Конкурентоспособност в МСП - информационен ден

Днес, 11.11.2013, в хотел Шератон,София се проведе първият от поредицата информационни дни на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" -Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Договарящ орган по процедура BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".


На официалния сайт на дирекцията http://opcompetitiveness.bg/ е събрана цялата необходима информация за процедурите по ОП Конкурентоспособност.
Публикуван е графикът на информационни дни за консултанти и кандидат-бенифициенти по новооткритата процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" BG161PO003-2.1.14 , чиято основна цел е да повишава конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване технологичното им обновяване.
Предстоящите срещи са:
София, хотел Шератон, зала Роял, 11.11.2013, 

Пловдив,хотел Санкт Петербург, зала Пълдин, 12.11.2013
Бургас, хотел Мираж, зала Мираж, 13.11.2013
Варна, хотел Голдън Тюлип, зала Дали, 14.11.2013
Враца, хотел Хемус, 18.11.2013.Основната цел на тези информационни срещи е да се представят условията за кандидатстване по процедурата "Технологична модернизация в МСП" за допустимите кандидати и дейности, подготовка на проекти, начин на кандидатстване и изпълнение на проектното предложение за инвестиции в технологии и оборудване.
Средствата по процедура BG161PO003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" са над 97 милиона безвъзмездна финансова помощ, определени както следва:
за микро предприятия - между 100 и 500 хиляди лева,
за малки предприятия - между 200 и 1000 хиляди лева,

за средни предприятия - между 300 и 2000 хиляди лева,
общо за елемент "Инвестиции" и елемент "Услуги" за технологична модернизация.

Първата информационнa среща започна при небивал интерес с предварителна регистрация в 10 часа на 11.11.2013г. пред зала Роял в хотел Шератон, София.
Залата беше препълнена и се наложи да бъдат внесени допълнителни столове за гостите.
Лекторите бяха от Министерството на икономиката и енергетиката и от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност".
Въпросите след презентациите бяха страшно много, а времето - недостатъчно за големия интерес по процедурата за Технологична модернизация на МСП.

Ето накратко най-важната информация от срещата:
Кой може да кандидатсва за технологична модернизация?
*Изискванията към кандидатстващите по процедурата за техническа модернизация са да са български фирми, регистрирани по Търговския закон ( не се допускат ЗЗДД) и да имат успешно приключени 3 предходни финансови години -2010, 2011 и 2012, като съобразно кризата са намалени минималните изисквания за нетни приходи както следва:
>= 150 хил. лв за микро предприятия,
>= 300 хил. лв за малки предприятия,
>= 750 хил. лв за средни предприятия.
*Има изисквания и за основната дейност на фирмата - могат да кандидатстват фирми със следните кодове според класификатора на предприятията:
сектор C - C 20, 21, 26,27, 28, 29,30
сектор J - всички
сектор M - M72 ( като за сектори М и C се  получават допълнително по 5 бонус точки при оценяването на проектното предложение).
*Допустими проекти са:
--за стартиране на нова дейност в област на допустими кодове,
--разширяване дейността на съществуващо предприятие като се закупи съответното оборудване,
--диверсификация на продукти или произвеждане на нов допълнителен продукт,
--фундаментална промяна на целия производствен процес.
*Допустими дейности са придобиване на дълготрайни материални активи за постигане на целите на проекта, както и придобиване на дълготрайни нематериални активи напр. специализиран софтуер за дизайн на мебели.
Крайният срок за набиране на предложения по проекти за технологична модернизация е
 23 декември 2013 до 17.30 часа на sme@sme.goverment.bg.
Допълнителна подробна информация може да се намери на официалния сайт за структурните фондове на ЕС http://eufunds.bg/.

Как ще се оценяват проектите за технологична модернизация на МСП?
Регулаторна рамка е ПМС 121/31.05.2007 по което ще се оценява:
-- административно съответствие и допустимост
-- техническа и финансова оценка на проектното предложение.
*Необходими документи са формуляр за кандидатстване + други, за които се очаква да се представят при поискване до 5 работни дни като:
-- финансови документи за 3 години назад: 2010, 2011, 2012 - отчет и счетоводен баланс ( новото са занижените нетни приходи заради кризата)
-- доказателство, че фирмата развива дейността си в допустими сектори и раздели, съгласно класификатора на икономическите дейности от 2008 - доказва се с удостоверение от НСИ за код на основна икономическа дейност.(Националният статистически институт го дава на база на подадените данни от изминалите години, тъй като регистрацията в Търговския закон е много по-обща).
Изискуемите документи се изпращат на адреса на Договарящия орган в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или на ръка на място на адрес София, ул. "6 септември" N21.
На интернет страницата http://opcompetitiveness.bg/ ще се появи списък с допуснатите кандидати, който може да се обжалва с възражение за отхвърлено проектно предложение до 5 работни дни от публикуването на сайта.
*Относно техническата и финансова оценка е съставена скала с точки по която се оценява как проектът ще доведе до увеличаване на конкурентоспособността (разписани подробно в Приложение Е към насоките на кандидатите) - необходими са минимум 55 точки за участие в класирането. Класирането се прави по низходящ ред, а точковата система намалява субективизма - до 30 точки от общо 100 могат да се класифицират като субективни.
Извършва се проверка за двойно финансиране и на етап кандидатстване, и на етап сключване на договор. До 15 дни от излизане на решението се уведомяват успелите и неуспелите кандидати.
Други необходими документи:
1/удостоверение от НАП за липса на задължения
2/свидетелство за съдимост на собствениците 
3/нотариално заверено пълномощно
4/справка за обобщените параметри на предходния период (Приложение Д1)
5/документ за разпределение на капитала
6/ОПР
7/отчет за заетите лица


Какъв е бюджета на проекта за технологична модернизация на МСП?
Условията за допустимост на разходите са:
-- да са необходими за изпълнението на проекта,
-- всички разходи да са направени в периода на договора, с изключение на разходите по консултантски услуги,
-- да са действително платени - да е платена цялата сума по фактурите, вкл. ДДС и отразени в счетоводството.
Забележки:
*Всяко предприятие може да сложи по свое усмотрение  по-нисък праг за ДМА от нормативно определените - ще бъдат допустими по тази процедура  примерно 500 вместо 700лв ДМА.
*Допустим е и ДМА на лизинг за периода на договора, т.е. до 1 година и лизингът трябва да приключи с приключването на договора за модернизация.
*Допустими разходи за елемент "Услуги" са:
-- за консултантски услуги <= 10000лв.
-- за одит на проекта (касаещо средни предприятия  над 750 хил.) <=5000лв
-- за визуализация <=2000лв.
Необходимо е представените оферти да са коректни, с вкл ДДС - вижте Приложение Н.
Видове плащания на направените разходи за технологична модернизация: авансово, междинно и окончателно.
--Авансово: до 65%  на помощта,
--Междинно: купени, доставени и използвани машини, подлежащи на проверка или авансово платени услуги по фактури.
--Финално окончателно плащане . (Възможно е авансовото+междинни плащания да са до 90% от цялата сума, т.е. накрая да се получи само 10% финално плащане).Изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ
Техническото изпълнение на процедурата по технологична модернизация на МСП се осъществява чрез подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.
Страна по договора е управляващият орган на ОП Конкурентоспособност ( 7 регионални сектора и един централен). Бенифициентът е получаващото помощта МСП.
Изменения в договорът стават с Анекс и то само, ако става въпрос за промяна на срок, място или фирмени промени.
Може да възникне временно спиране на изпълнението на Договорът при обстоятелства, които възпрепятстват или забавят проекта.
Проектът завършва задължително с отчет на напредъка - технически отчет, придружен със съответната документация, която да констатира как направената технологична модернизация е повлияла на конкурентоспособността. Документацията по проекта задължително се пази 3 години след неговото приключване и писмата от кореспонденцията с управляващия орган задължително се правят в 2 екземпляра.
Процедурата " Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" стартира!
Не забравяйте срока: 23 декември 2013! 
Абонирайте се за нюзлетъра на консултантската фирма OGRA, за да получавате актуална информация за европейски финансиращи програми за малкия и средния бизнес.
--------------
репортаж: Валя Маринова
ГенСофт