четвъртък, 1 септември 2011 г.

Връзка на GenSoft MoneyWorks с online магазина Summer Cart

GenSoft предлага синхронизация на стоки и групи към готовото решение за интернет магазин SummerCart на Mirchev Ideas. SummerCart е една от най-популярните платформи за онлайн търговия у нас. 
Целта на тази синхронизация е да може всеки един клиент лесно да прехвърли данните за продуктите, които продава (име, цена, количество, описание, картинка, характеристики и др.), в онайн пространството и по този начин бизнесът му да достигне до повече хора. Има множество възможности за конфигуриране на синхронизацията и данните, които да бъдат пращани към интернет магазина.
 Единственото нещо, което трябва да направи всеки, който желае да се възползва от тази възможност, е да се сдобие със SummerCart и да инсталира синхронизационния модул на GenSoft на своя компютър.

Екранът за настройки на данните, които да се изпращат към магазина, се състои от няколко основни части:


 1.  Синхронизация: 
тук се настройва пътят до синхронизатора (еднократно) и в последствие се стартира изпращане на данните към SummerCart. Ако дадени групи и стоки не присъстват в онлайн магазина, те се добавят там, тези които са обновени в складовата програма (променено име, цена, количество...), се обновяват и в интернет магазина, а тези, които са изтрити, също се изтриват. Посоката на изпращане на данни е от MoneyWorks към SummerCart само в една посока.

     2.Настройки на съдържанието:
това е основен модул, в който се настройва именно какво ще се праща в онлайн магазина, в кои точно полета трябва да отива и откъде да се взима. 
Потребителят има възможност да избира:
      -  Склад, от който да се пращат стоките. Освен склад, може да се изпраща цялата номенклатура.
       -   Групи – тъй като в един склад може да има повече групи и потребителят да не иска да праща всички, тогава може допълнително да се стесни обемът на изпращаната информация, като се изберат конкретни групи.
 Препоръчителният вариант е да се създаде един „виртуален” склад, в който да се сложат само групите, които искаме да изпратим към интернет магазина, но това невинаги е възможен вариант.
-         

 

  • Дали да се изпращат характеристиките на стоките 
  •  Дали да се изпращат наличности и ако се пращат – от кой склад да се взимат.
  • Кое поле от MoneyWorks на кое от SummerCart да отговаря. Това е един от основните елементи на настройка на синхронизатора. 

Понякога потребителите въвеждат информацията на стоките и групите в различни характертистики или използва полетата с различно предназначение. 
Поради това се налага всеки да може индивидуално да избира какво и къде да се попълва. Тук има вариант за избор от полета на стоки, групи и характеристики на стоки и групи.


      Важно е да се има предвид, че е силно непрепоръчително да се попълват полета за стоки в SummerCart с полета или характеристики за групи от MoneyWorks и обратното.
За някои особени случаи (когато номенклатурата на потребителите е изградена не във вид, удобен за представяне пред клиентите – например имената на отделните групи са имена на доставчици) е предвиден допълнителен механизъм, с помощта на който всеки може сам да изгради йерархията от групи и стоки в интернет магазина си.                                                           

За тази цел трябва да бъдат направени някои точно определени стъпки, които ще бъдат описани в следващите няколко точки:
  •        Създаване на характеристики на стоките, в които да се записва информацията за групите, в които се намират те. Поради сложността на системата, както и според проведени проучвания на бази от данни на клиенти, е взето решение, че максималното ниво на вложеност на групите може да бъде до 3. За тази цел трябва да бъдат създадени точно 3 характеристики (дори и да бъде планирано по-ниско ниво на вложеност).

Имената на характеристиките са без значение, но се препоръчва да бъдат лесно разпознаваеми.
  •      Задаване на стойност на добавените характеристики за всички стоки, които ще се експортират към онлайн магазина. Този процес се прави за всяка стока поотделно, за да бъде осигурена максимална гъвкавост на механизма. 
  •       Настройване на системата така, че да използва създадените по-горе характеристики. Това може да се види на следващата фигура:

  •      След извършване на коректно настройване на системата и стартиране на синхронизацията, ако всички валидации преминат успешно, всички стойности на характеристики, които са записани за изпратените продукти, на съответните нива, ще бъдат извлечени и от тях ще бъдат създадени категории в SummerCart, а стоките ще бъдат поместени в създадените групи отново според стойностите на тези характеристики. 
Ако някой иска да изпрати даден продукт в категория от най-високо ниво, тогава се задава стойност САМО на съответната характеристика. Ако даден продукт трябва да бъде изпратен в категория от средно ниво, тогава се задават стойности на харектеристиките за групата от най-главно ниво и средната, но не и за група от трето ниво. Когато даден продукт трябва да бъде в крайна група, тогава се задават стойности и на трите характеристики.
 
      Последният екран е този за настройки на пътя до интернет магазина и въвеждане на потребителско име и парола за достъп до синхронизацията. Обикновено тези настройки се правят първоначално от служител на GenSoft.
Помислено е и за тези, които имат бизнес в повече от една сфера и желаят да отворят повече от един интернет магазин. С помощта на същия синхронизатор и същите модули за настройка могат да бъдат добавени неограничен брой интернет магазини (всеки от тях се закупува отделно от Mirchev Ideas) и настройките за всеки от тях може да бъдат напълно различни от тези на останалите. За целта трябва да се добави нова конфигурация и да се направят  настройките (на съдържанието и на връзката) за нея.