четвъртък, 16 декември 2010 г.

Какво е ERP?


В съвременния свят, в който живеем, има две понятия, които до голяма степен определят живота ни. Тези две понятия са Бизнес и Компютър. Докато бизнесът винаги е съществувал под една или друга форма, то появата на изчислителните машини и впрягането им в решаването на всевъзможни задачи за кратък период промени хилядолетния начин, по който човек е работил и контролирал работата си. Симбиозата между бизнес и компютри се оказа толкова силна и жизнена, че вече не бихме могли да си представим един работен ден без нашите всичко знаещи машини. Пресечната точка на тези понятия се нарича с общото понятие Бизнес софтуер, но можете да го срещнете и под много други имена: складов / търговски / счетоводен / производствен софтуер, ERP системa и т.н. 

ERP (Enterprise Resource Planning) система е единна, ползваща обща база данни софтуерна система, която обхваща всички бизнес процеси във фирмата - планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната отчетност. 

За да бъде назована една система ERP, тя трябва да може да извършва автоматизация на две или повече отделни отчетни системи, например, наличности, производство, финанси, бюджетиране и др. В съвременните системи понятието ERP се разпростира върху цялостната система за фирмено управление, състояща се от основни модули, като Производство, Доставки, Финанси, Продажби, Човешки ресурси, Управление на наличностите, Контрол на решенията, Управление на документите и Логистика.

 В последните десетина години не само големите корпорации, но и малките и средни компании откриха ползите, които им дава интегрираното решение от клас Enterprise Resource Planning (ERP). Чрез автоматизация и стандартизиране на вътрешните бизнес процеси  ERP системите намаляват себестойността на продуктите и услугите, автоматизират паричните и материалните потоци, елиминират повторното въвеждане на данни и подобряват точността на информацията.
Значението на Enterprise Resource Planning или ERP софтуерът е свързано с трите части на акронима си. Ресурсите, като основен фактор за дейността на всяка компания, са нещо, което добре или зле се контролира в повечето съвременни фирми. Планирането на ресурсите е проблем, пред който се изправя рано или късно всяка стремяща се към развитие компания. Най-интересна е първата част от този толкова популярен в наши дни акроним - Enterprise (предприятие, корпорация). Тази дума описва истинските амбиции на ERP софтуера - да интегрира всички отдели и функции в корпорацията в рамките на една информационна система, която да обслужва нуждите им.

Основните характеристики на всяка една ERP система са:
  • Комплексност – ERP системата обхваща всички бизнес процеси в компанията и предлага богата гама от функционалности. Обхватът на проекта по внедряване на ERP система се определя от характеристиките на конкретната компания, нейната структура, дейност и пазарни цели.
  • Интегрираност - ERP системата е напълно интегрирана, което означава, че информацията се въвежда само веднъж и без допълнителни обработки намира своето отражение във всички свързани модули, като незабавно става достъпна за всички лица, оправомощени да я получават. По този начин вземането на критични управленски решения и възлагането на отговорности се извършва в реално време.
  • Автоматизираност - ERP системата оптимизира протичащите в организацията процеси като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп да необходимите данни. В същото време системата позволява своевременен контрол и пренастройка в отговор на постоянно променящите се условия и пазарни предизвикателства.