вторник, 26 април 2011 г.

Ползи от внедряването на ERP системаВнедряването на една ERP система води до реализацията на значими икономически ефекти за компанията, и само по себе си представлява конкурентно предимство в условията на динамична и сложна пазарна среда.
 
При оценяване ползите от внедряване на една ERP система, трябва да се отчетат всички особености на конкретната компания и  заобикалящата я среда, защото ERP решението е не само управленска система, то е и оперативен инструмент в ръцете на служителите.
От гледна точка на нейната комплексност, единност и интегрираност, внедряването на ERP система в конкретна компания полага основите за изграждане на нова  база за правене на успешен бизнес.
Внедряването на интегрирана система за управление на бизнеса не е нито евтино, нито лесно, нито бързо. Затова пред хората, които трябва да решат дали да стартира такъв проект и кога, винаги стои въпросът:

Какви ползи ще получим ?

 
За съжаление няма еднозначен отговор на този въпрос, защото върху крайния резултат оказват влияние много и  различни фактори - за каква сфера на дейност става дума, има ли устойчиви бизнес процеси, които ще бъдат автоматизирани от ERP,  до колко са компетентни консултантите по внедряване и др.

Ето някои ключови предимства от работата с ERP система:
 • планиране на ресурсите и дейностите на базата на действителните потребности и възможности за пазарна реализация;
 • по-добра видимост и проследимост на действията в организацията;
 • оптимизиране на материалните, производствени и финансови ресурси;
 • интегриране на информацията;
 • повишаване на качеството – често внедряването е съпроводено с въвеждането на системи за качество – ISO, IT Mark,  и т. н.
 •  подобрена комуникация (вътрешна и с външния свят);
 • статистика и анализи в реално време;
 • контрол и мониторинг на бизнес процесите;
 • по-бързо изпълнение на поръчки от клиенти;
 • намаляване и оптимизация на разходите за суровини, материали и труд;
 •  оптимизиране на складови наличности (ABC анализ, анализ на продажбите, сезонност и т.н.);
 • подобрено обслужване на клиентите и увеличаване на тяхната лоялност;
 • богати възможности за справки и отчети (всички данни са налични в системата);
 • по-добра защита на данните от загуба или неправомерен достъп;
 •  консолидиране на резултатите от различни дейности/дружества с цел получаване на глобален поглед;
 •  намаляване на документооборота и документите на хартиен носител с използването на онлайн форми за бързо въвеждане и обработване на информацията.    
 
Накратко ERP системите помагат за постигане на прозрачност и осигуряват постоянен и лесен достъп до информацията за всички бизнес функции в организацията. Те предоставят точната информация в точното време на точните хора, за да могат те да вземат ефективни и обосновани решения.

Друго основно предимство на ERP системите са интерактивните връзки между звената с информация и електронния документооборот. Работи се в реално време, с всички приложения и  отчети, документи и справки.
Много приложимо и полезно от внедряването на подобен бизнес софтуер са ускоряването на обработката на клиентските запитвания и подобряването на контрола по изпълнението им.